اهم فعالیتهای واحد موزه ها :

- پیگیری پیشنهاد و تخصیص اعتبار برای موزه ها

- پیگیری امور تاسیسات موزه ها (  نورپردازی ، سیستم حفاظتی ، ساخت ویترین و ...)

_ نظارت  فنی بر نحوه ی انجام قراردادهای مربوط به موزه ها

- برنامه ریزی برای مدیریت هر چه بهتر موزه ها و افزایش جذب بازدید کننده

- جمع آوری آمار بازدید از بناهای تاریخی و موزه های دارای ورودیه

- صدور معرفی برای گروه های متقاضی استفاده از تسهیلات بازدید رایگان به موزه های تحت پوشش یا سایر استانها

- اقدام برای گسترش ، توسعه و تجهیز موزه های سطح استان از لحاظ کیفی و کمی .

- چیدمان و ویترین آرایی موزه ها