اهم فعالیتهای واحد اموال فرهنگی _ تاریخی :

_ کارشناسي اشياء توقيفي درخواستي از ارگانها

_ بازرسي و سرکشي هاي دوره اي از گنجينه ، موزه ها و مخازن يزد و شهرستانها

_ برنامه ريزي براي هزينه کرد بهينه اعتبارات اختصاص يافته به امر ساماندهي اطلاعاتي اموال فرهنگي تاريخي

_ نظارت بر عمليات ساماندهي اطلاعاتي اموال

_ نظارت بر عمليات ورود اطلاعات به نرم افزار کشوري خاص اموال منقول (جام)

_ تهيه گزارش ادواری مخصوص اموال فرهنگي