اهم فعالیتهای واحد نظارت :

_ نظارت بر پروژه های عمرانی ، مرمتی و مشارکتی

_ شرکت در جلسات کمیته کار و کمیسیونهای ماده 5 و 13و ... اداره کل راه و شهرسازی ، شهرداری و دفتر فنی استانداری

_ بررسی طرح های جامع شهری و هادی روستایی

_ شرکت در جلسات کمیته فنی ، برآورد و طرح های معاونت میراث فرهنگی

_ بررسی درخواست های ساخت و ساز ، مرمت و ... و صدور مجوز های لازم در محدوده بافت تاریخی استان

_ تهیه گزارش عملکرد پروژه های فنی