ENGLISH
پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397 - 11 شعبان 1439 - April 26, 2018
 • خدمات الکترونیک
 • پورتال خبری
 • آمار و اطلاعات
 • ارتباطات مردمی
 • گردشگری مجازی
 • اهم فعالیتهای کمیته برآورد :

  _ بررسی ریز کارهای ارائه شده توسط ناظرین اداره کل میراث فرهنگی از نظر؟ و مطابق با ضوابط میراث فرهنگی

  _ انتخاب پیمانکاران واجد شرایط با توجه به نوع و حساسیت پروژه های مرمتی

  _ برآورد آیتم های مرمتی جهت انعقاد قرارداد

  _ بررسی و ارتقای درجه صلاحیت پیمانکاران با توجه به پیشینه کاری