اهم فعالیتهای کمیته برآورد :

_ بررسی ریز کارهای ارائه شده توسط ناظرین اداره کل میراث فرهنگی از نظر؟ و مطابق با ضوابط میراث فرهنگی

_ انتخاب پیمانکاران واجد شرایط با توجه به نوع و حساسیت پروژه های مرمتی

_ برآورد آیتم های مرمتی جهت انعقاد قرارداد

_ بررسی و ارتقای درجه صلاحیت پیمانکاران با توجه به پیشینه کاری