اهم فعالیتهای کمیته موزه ها :

- نظارت بر فعالیت موزه های سطح استان

_ پیش بینی اعتبارات و ارائه راهکاری لازم

-  ارائه پیشنهاد جهت ساماندهی موزه ها

- تثبیت اهمیت و جایگاه موزه ها در اذهان عمومی

- تدوین برنامه های مدیریتی موزه ها

- اقدام برای گسترش ، توسعه و تجهیز موزه های سطح استان از لحاظ کیفی و کمی .