اهم فعالیتهای کمیته‌ اموال تاریخی‌ـ فرهنگی:

_ کارشناسی اموال تاریخي‌ِ مورد درخواست نیروهای نظامی‌ـ انتظامی، دادگاهها و مراجع قضایی، گمرک، اوقاف و سایر دستگاهها و ارگانهای دولتی، و اظهار نظر قطعی و پاسخ به استعلام‌های انجام‌ شده

_ مستندنگاری و تهیه‌ی پرونده از اموال منقول مورد استعلام و ارجاع به کمیته‌ی کارشناسی

_  نظارت بر امر تحویل و تحول اموال تاریخی‌، به‌منظور غني سازي موزه‌های سطح استان

_ انتخاب و شناسایی اموال تاریخی‌ به‌منظور شرکت در نمایشگاهها

_ برنامه‌ریزی جهت شناسایی، مستندسازی و پژوهش اموال تاریخی‌

_ برنامه‌ریزی حفاظت و مرمت اموال تاریخی

_ بررسی پیشنهاد خرید اموال تاریخی‌ و اموال اهدایی